Заявка кандидата по довыборам в Общественный совет г. Алматы

Алматы қаласының Қоғамдық кеңесіне қосымша сайлау бойынша 

ұсынылатын үміткердің өтінімі

Заявка кандидата по довыборам в

Общественный совет г. Алматы

 
фото
3х4
   

__________________________________________________

 (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии))

_________________________________________________

 (жұмыс орны, лауазымы, санаты/место работы, должность, категория)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/
Дата рождения (число, месяц, год)
 
Туылған жерi/Место рождения  
Ұлты/Национальность  
Бiлiмi/Образование  
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/
Квалификация по специальности
 
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/
Ученая степень, ученое звание
 
Дiлдерді бiлуi/Владение языками  

 Кәсіби және қоғамдық қызметі туралы мәлімет

 Сведения о профессиональной и общественной деятельности

 

 Автобиографиясы

 Автобиография

 
Болған жағдайда мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/Государственные награды, почетные звания при наличии  

Байланыс телефондары, электронды поштасының мекен-жайы

Контактные телефоны, адрес электронной почты

 

Үміткердің қолы

Подпись кандидата